รายละเอียด

  • ข้อมูล OP ไม่รวมรหัส ICD10 ที่เป็น PP
  • เมื่อ Drill Down ลงรายหน่วยบริการ สามารถคลิกตัวเลขเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดได้