รายงานบุคลากรในหน่วยบริการ

รายงานบุคลากรทางการแพทย์รายหน่วยบริการ ในแต่ละจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยบริการ และออกแบบระบบการส่งต่อ

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ รวมไปถีงจำนวนเตียงในแต่ละหน่วยบริการ

รายงานหน่วยบริการ

รายงานผลการตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยริการ แต่ละระดับ แต่ละประเภท

นอกจากนี้ยังสามารถ Download การจัดพวงการให้บริการ (CUP) หรือหน่วยบริการในแต่ละระดับได้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูลสารสนเทศ Update ทุกต้นเดือน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Admin 081-882-0814 หรือ tanapon.m@nhso.go.th