LOGO

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี่ จัดทำเพื่อสนับสนุนการลดจำนวนงานเอกสาร ,ประหยัดทรัพยากร และลดอัตราการสูญเสียพลังงานลดภาวะโลกร้อน
แต่ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถตอบรับการประชุมในช่องทางปกติ (Fax/เอกสารใบตอบรับ) เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม