connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด : 46 ตัวชี้วัด

1-ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นปี 2557)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 29 เดือน 05 ปี 20132,38120.08%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 201334900.00%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20131,104494.44%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 20136400.00%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 13 เดือน 06 ปี 20131,23810.08%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20138400.00%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201334520.58%
รวม5,565540.97%

Chart.
Chart.


2-อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 29 เดือน 05 ปี 20132,10940.19%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 201337141.08%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20131,185332.78%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201310465.77%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 13 เดือน 06 ปี 20131,15600.00%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20131400.00%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 2013577142.43%
รวม5,516611.11%

Chart.
Chart.


3-ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 20131,3961,396100.00%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 2013518518100.00%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20132,3481,50864.22%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201350531562.38%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201314812685.14%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201363940763.69%
รวม5,5544,27076.88%

Chart.
Chart.


7-ร้อยละของหญิงตั้งครรรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 29 เดือน 05 ปี 20132,5811124.34%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20132,54432712.85%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 2013479367.52%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20137629712.73%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 2013254176.69%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,04411811.30%
รวม7,6647079.22%

Chart.
Chart.


8-ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20135,6092,62946.87%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20135,1111,28125.06%
รวม10,7203,91036.47%

Chart.
Chart.


9-ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20131,20837731.21%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20134296916.08%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 201384320424.20%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20132127736.32%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20133329829.52%
รวม3,02482527.28%

Chart.
Chart.


10-ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ย กินนมแม่อย่างเดียว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20132,54940015.69%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201376617923.37%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 2013471194.03%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201377016321.17%
รวม4,55676116.70%

Chart.
Chart.


11-ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ร้อยละ 95)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,3231,47627.73%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,90445815.77%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,1951,55748.73%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 20132,55541316.16%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20136907811.30%
รวม14,6673,98227.15%

Chart.
Chart.


12.1-ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,3231031.93%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,904240.83%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,1951,90359.56%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20132,5551,02540.12%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20135,0711,49529.48%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,52337524.62%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,3171,04979.65%
รวม21,8885,97427.29%

Chart.
Chart.


12.2-ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP.HB3 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,32374013.90%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,9041294.44%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,1951,74354.55%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 20132,5551,30851.19%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20135,0711,67132.95%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 201368829042.15%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,31793170.69%
รวม21,0536,81232.36%

Chart.
Chart.


12.3-ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,3231,10020.67%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,9041505.17%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,1952,00462.72%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20132,5551,37253.70%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20135,0712,04140.25%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20131,52638124.97%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,31794371.60%
รวม21,8917,99136.50%

Chart.
Chart.


12.4-ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 20135,3411,00518.82%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,7411274.63%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,3981,98058.27%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20132,8831,38047.87%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20136,5522,04631.23%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201374744159.04%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,38588263.68%
รวม23,0477,86134.11%

Chart.
Chart.


12.5-ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,34199118.55%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,7411284.67%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,3981,97158.00%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20132,8831,36747.42%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20136,5522,03431.04%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201374743858.63%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,38586162.17%
รวม23,0477,79033.80%

Chart.
Chart.


12.6-ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,3411,18522.19%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,7412589.41%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,3981,87755.24%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20132,8831,27844.33%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20136,5521,79127.34%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201374740854.62%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,38585261.52%
รวม23,0477,64933.19%

Chart.
Chart.


13-ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 26 เดือน 05 ปี 20133,6941,23733.49%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,12277236.38%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201316,97211,06665.20%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20136,4774,83174.59%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20131,51187157.64%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20135,7694,15472.01%
รวม36,54522,93162.75%

Chart.
Chart.


14-ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 20133,0872,04866.34%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,7312,18680.04%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201312,55312,53599.86%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 20134,7754,77199.92%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20131,1681,16699.83%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20135,3515,34299.83%
รวม29,66528,04894.55%

Chart.
Chart.


15-ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 201313,2309,40871.11%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 201310,6908,45379.07%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201319,79119,75599.82%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20138,7448,73099.84%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20133,7543,74599.76%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201311,72711,71199.86%
รวม67,93661,80290.97%

Chart.
Chart.


16-ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ (ไม่เกินร้อยละ 57)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 2013000.00%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20131845932.07%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20131293627.91%
รวม3139530.35%

Chart.
Chart.


17.1-ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20135,3361,02619.23%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20133,3902366.96%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20133,9331,83146.55%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20133,1721,34642.43%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20137,0341,89426.93%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201390442747.23%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,61288254.71%
รวม25,3817,64230.11%

Chart.
Chart.


17.2-ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20136,4036039.42%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20133,595411.14%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20134,4371,98144.65%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20133,3211,32339.84%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20136,8271,99629.24%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201390445550.33%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,76999156.02%
รวม27,2567,39027.11%

Chart.
Chart.


17.3-ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 01 เดือน 06 ปี 20136,4006089.50%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20133,595391.08%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20134,4371,96044.17%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20133,3211,29939.11%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 20136,8271,97928.99%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201390445049.78%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20131,76996754.66%
รวม27,2537,30226.79%

Chart.
Chart.


18-ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 26 เดือน 05 ปี 20137,2321,63822.65%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20132,93768523.32%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201312,4337,33058.96%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20136,0423,86163.90%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20132,2541,37661.05%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20135,2683,25761.83%
รวม36,16618,14750.18%

Chart.
Chart.


19-ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 27 เดือน 05 ปี 20137,2325,28373.05%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20133,1252,81189.95%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20135,7735,75999.76%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 20132,9952,98599.67%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20131,1421,13999.74%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20134,5454,52599.56%
รวม24,81222,50290.69%

Chart.
Chart.


20.1-ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 )

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 201323,4035292.26%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 20132835118.02%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201327,3182340.86%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 2013800.00%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 20133200.00%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 20131700.00%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 20132400.00%
รวม51,0858141.59%

Chart.
Chart.


20.3-ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่มีความเสี่ยงฟันผุ ได้รับ การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 )

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 2013493571.43%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201327,253470.17%
รวม27,302820.30%

Chart.
Chart.


21-ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6.12 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 20131,62835922.05%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 05 ปี 201339,36217,99745.72%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 201317,2438,33548.34%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20135,9922,07734.66%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201318,8329,06048.11%
รวม83,05737,82845.54%

Chart.
Chart.


23.1-ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้นป. 1 ได้รับวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 05 ปี 20137,6864,13153.75%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20132,4391,00241.08%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201394825326.69%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20132,5071,16246.35%
รวม13,5806,54848.22%

Chart.
Chart.


23.2-ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 08 เดือน 05 ปี 20137,0043,40448.60%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 20133,5821,34937.66%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 20131,13617415.32%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 20134,3371,27829.47%
รวม16,0596,20538.64%

Chart.
Chart.


26-ร้อยละของสตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013224,43693,78541.79%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 31 เดือน 05 ปี 201380,0667,6289.53%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201350,6262,3024.55%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201362,17920,49532.96%
รวม417,307124,21029.76%

Chart.
Chart.


27-ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกสะสม ถึงปี 2557 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013193,09022,01711.40%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201367,37810,41515.46%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 2013140,6241,5431.10%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201341,7651,8264.37%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201351,79011,74222.67%
รวม494,64747,5439.61%

Chart.
Chart.


28.1-สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201329400.00%
รวม29400.00%

Chart.
Chart.


28.2-สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 หรือระยะ 2 (ร้อยละ 70)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201314900.00%
รวม14900.00%

Chart.
Chart.


29.1-ประชาชนอายุ 15-34 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดัน โลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 06 เดือน 06 ปี 2013274,71938,24213.92%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 201310,7905,84154.13%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013210,29599,59547.36%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201370,63348,03268.00%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 2013227,42398,67243.39%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201345,16228,60063.33%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201359,26750,46485.15%
รวม898,289369,44641.13%

Chart.
Chart.


29.2-ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 06 เดือน 06 ปี 2013427,36448,83711.43%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 201313,5698,13259.93%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013278,997139,50450.00%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201397,68269,52571.17%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 2013293,815151,00851.40%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201361,29538,16662.27%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201378,74966,49084.43%
รวม1,251,471521,66241.68%

Chart.
Chart.


29.3-ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 2013427,36445,81710.72%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 15 เดือน 06 ปี 201313,2989,00667.72%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013275,215138,76950.42%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201395,08968,87772.43%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 2013281,646141,55850.26%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201360,23337,82462.80%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201376,01166,18887.08%
รวม1,228,856508,03941.34%

Chart.
Chart.


30-ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือควบคุมได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 )

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201313,84500.00%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 201318,6651,5188.13%
รวม32,5101,5184.67%

Chart.
Chart.


31-ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ ควบคุมได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 12 เดือน 06 ปี 201325,5712,2258.70%
รวม25,5712,2258.70%

Chart.
Chart.


32.1-ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแล รักษา/ส่งต่อ (ร้อยละ 100)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20132,564843.28%
รวม2,564843.28%

Chart.
Chart.


32.2-ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการ ดูแลรักษา/ส่งต่อ (ร้อยละ 100)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201323920.84%
รวม23920.84%

Chart.
Chart.


33-ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีได้รับบริการวางแผน ครอบครัวทุกประเภท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201396,32866,58169.12%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201336,24226,43872.95%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 13 เดือน 06 ปี 2013195,43420,13410.30%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 201320,64413,73466.53%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201330,93923,50075.96%
รวม379,587150,38739.62%

Chart.
Chart.


35-ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (เท่ากับหรือ มากกว่า ร้อยละ 31)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013697697100.00%
รวม697697100.00%

Chart.
Chart.


37-ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 2013164,18217,17410.46%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013128,34380,43862.67%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 30 เดือน 05 ปี 201351,35841,32880.47%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 13 เดือน 06 ปี 2013136,54965,33647.85%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 10 เดือน 06 ปี 201340,84136,84790.22%
รวม521,273241,12346.26%

Chart.
Chart.


39.1-สัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานที่ไปรับ การรักษาที่ ศสม.และรพ.สต. (ร้อยละ 50)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201311,4631,17110.22%
รวม11,4631,17110.22%

Chart.
Chart.


39.2-สัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยนอกความดันโลหิตสูงที่ไปรับ การรักษาที่ ศสม.และรพ.สต. (ร้อยละ 50)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 201335,6992,2946.43%
รวม35,6992,2946.43%

Chart.
Chart.


39.3-สัดส่วนของจํานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไปรับ การรักษาที่ ศสม.และรพ.สต. (ร้อยละ 50)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 20137,19074610.38%
รวม7,19074610.38%

Chart.
Chart.


46-ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14)

จังหวัดวันที่ประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
12-นนทบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 2013369,2957,6332.07%
13-ปทุมธานี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 20133,91900.00%
14-พระนครศรีอยุธยา
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 16 เดือน 06 ปี 2013553,39118,5283.35%
15-อ่างทอง
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 201364000.00%
16-ลพบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 20131,18960.50%
17-สิงห์บุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 14 เดือน 06 ปี 2013174,7376,2553.58%
19-สระบุรี
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 201361000.00%
26-นครนายก
ภาพรายอำเภอ / ภาพรายCUP
วันที่ 11 เดือน 06 ปี 2013358,6062,1140.59%
รวม1,462,38734,5362.36%

Chart.
Chart.