connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 2.3-อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC

เป้าหมาย : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
ผลงาน : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC, and [pdx=(E100-E101 or E110-E111or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx =E10-E14)] OR [(pdx = E160) and

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดนนทบุรี

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1201-เมืองนนทบุรีวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201612600.00%
1202-บางกรวยวันที่ 20 เดือน 05 ปี 20161,639684.15%
1203-บางใหญ่วันที่ 20 เดือน 05 ปี 20161,365473.44%
1204-บางบัวทองวันที่ 20 เดือน 05 ปี 20162,394843.51%
1205-ไทรน้อยวันที่ 20 เดือน 05 ปี 20161,712754.38%
1206-ปากเกร็ดวันที่ 20 เดือน 05 ปี 20163,140471.50%
รวม10,3763213.09%

Chart.