connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 4.1-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดนนทบุรี

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1201-เมืองนนทบุรีวันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016230,40255,96324.29%
1202-บางกรวยวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201667,54953,16478.70%
1203-บางใหญ่วันที่ 20 เดือน 05 ปี 201675,16730,02739.95%
1204-บางบัวทองวันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016143,02526,92518.83%
1205-ไทรน้อยวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201628,61811,79441.21%
1206-ปากเกร็ดวันที่ 20 เดือน 05 ปี 2016141,82333,70723.77%
รวม686,584211,58030.82%

Chart.
Chart.