connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 4.1-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1401-พระนครศรีอยุธยาวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201671,23235,52949.88%
1402-ท่าเรือวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201620,68311,88157.44%
1403-นครหลวงวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201614,92411,00473.73%
1404-บางไทรวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201620,65414,51970.30%
1405-บางบาลวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201614,75211,62578.80%
1406-บางปะอินวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201644,84031,27169.74%
1407-บางปะหันวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201617,23311,43566.36%
1408-ผักไห่วันที่ 20 เดือน 05 ปี 201616,22214,18287.42%
1409-ภาชีวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201614,21212,21685.96%
1410-ลาดบัวหลวงวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201614,0159,55768.19%
1411-วังน้อยวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201627,83216,81160.40%
1412-เสนาวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201627,66312,86346.50%
1413-บางซ้ายวันที่ 20 เดือน 05 ปี 20168,3505,62767.39%
1414-อุทัยวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201621,5813,52216.32%
1415-มหาราชวันที่ 20 เดือน 05 ปี 201610,1778,02178.81%
1416-บ้านแพรกวันที่ 20 เดือน 05 ปี 20163,6482,48868.20%
รวม348,018212,55161.07%

Chart.
Chart.