connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 1.1-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง ระหว่าง 1 เมษายน – 31 มีนาคม (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้นภายในปีงบประมาณ )
ผลงาน : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น ใช้ข้อมูลระหว่าง 1เมษายน – 31 มีนาคม )

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดอ่างทอง

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1501-เมืองอ่างทองวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201665027742.62%
1502-ไชโยวันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016684058.82%
1503-ป่าโมกวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161868344.62%
1504-โพธิ์ทองวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201620814971.63%
1505-แสวงหาวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161396748.20%
1506-วิเศษชัยชาญวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201628412644.37%
1507-สามโก้วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016564682.14%
รวม1,59178849.53%

Chart.
Chart.