connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 4.1-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดอ่างทอง

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1501-เมืองอ่างทองวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201627,15018,91669.67%
1502-ไชโยวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201611,3829,87386.74%
1503-ป่าโมกวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201613,2538,62365.06%
1504-โพธิ์ทองวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201625,79322,91488.84%
1505-แสวงหาวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201616,32412,36975.77%
1506-วิเศษชัยชาญวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201631,51625,47480.83%
1507-สามโก้วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20168,8947,39983.19%
รวม134,312105,56878.60%

Chart.
Chart.