connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 1.1-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง ระหว่าง 1 เมษายน – 31 มีนาคม (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้นภายในปีงบประมาณ )
ผลงาน : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น ใช้ข้อมูลระหว่าง 1เมษายน – 31 มีนาคม )

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดลพบุรี

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1601-เมืองลพบุรีวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201695854356.68%
1602-พัฒนานิคมวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201640623658.13%
1603-โคกสำโรงวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201644023653.64%
1604-ชัยบาดาลวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201659638264.09%
1605-ท่าวุ้งวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201625118172.11%
1606-บ้านหมี่วันที่ 24 เดือน 05 ปี 201639626466.67%
1607-ท่าหลวงวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201616710965.27%
1608-สระโบสถ์วันที่ 24 เดือน 05 ปี 20161408661.43%
1609-โคกเจริญวันที่ 24 เดือน 05 ปี 20161307658.46%
1610-ลำสนธิวันที่ 24 เดือน 05 ปี 201619515076.92%
1611-หนองม่วงวันที่ 24 เดือน 05 ปี 20161196957.98%
รวม3,7982,33261.40%

Chart.
Chart.