connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 1.2-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 เมษายน – 31มีนาคม
ผลงาน : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง 1 เมษายน – 31 มีนาคม ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ (นำหญิงคลอดมาหาประวัติการดูแลก่อนคลอด ใน แฟ้ม ANC)

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดสระบุรี

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1901-เมืองสระบุรีวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201643913029.61%
1902-แก่งคอยวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20163394412.98%
1903-หนองแควันที่ 08 เดือน 08 ปี 201651411822.96%
1904-วิหารแดงวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161785933.15%
1905-หนองแซงวันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016391743.59%
1906-บ้านหมอวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20162377029.54%
1907-ดอนพุดวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201622418.18%
1908-หนองโดนวันที่ 08 เดือน 08 ปี 2016702738.57%
1909-พระพุทธบาทวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20162768530.80%
1910-เสาไห้วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161416848.23%
1911-มวกเหล็กวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201622710847.58%
1912-วังม่วงวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161516643.71%
1913-เฉลิมพระเกียรติวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161645935.98%
รวม2,79785530.57%

Chart.
Chart.