connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 4.1-ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ผลงาน : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดสระบุรี

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
1901-เมืองสระบุรีวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201665,67024,68237.58%
1902-แก่งคอยวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201643,26226,90262.18%
1903-หนองแควันที่ 08 เดือน 08 ปี 201650,98330,64460.11%
1904-วิหารแดงวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201621,30510,45649.08%
1905-หนองแซงวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20167,6684,31656.29%
1906-บ้านหมอวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201619,06913,14768.94%
1907-ดอนพุดวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20163,6461,83250.25%
1908-หนองโดนวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20165,8263,65862.79%
1909-พระพุทธบาทวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201628,48219,73969.30%
1910-เสาไห้วันที่ 08 เดือน 08 ปี 201616,25512,77578.59%
1911-มวกเหล็กวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201626,82717,54465.40%
1912-วังม่วงวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201613,5106,47147.90%
1913-เฉลิมพระเกียรติวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201617,41911,29664.85%
รวม319,922183,46257.35%

Chart.
Chart.