connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 1.2-ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 เมษายน – 31มีนาคม
ผลงาน : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง 1 เมษายน – 31 มีนาคม ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ (นำหญิงคลอดมาหาประวัติการดูแลก่อนคลอด ใน แฟ้ม ANC)

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัดนครนายก

อำเภอประมวลผลเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
2601-เมืองนครนายกวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201676830139.19%
2602-ปากพลีวันที่ 08 เดือน 08 ปี 20161073330.84%
2603-บ้านนาวันที่ 08 เดือน 08 ปี 201643816738.13%
2604-องครักษ์วันที่ 08 เดือน 08 ปี 20164748217.30%
รวม1,78758332.62%

Chart.
Chart.