connection
Indicator Report

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี พัฒนารายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,สิงห์บุรี,อ่างทอง เพื่อการกำกับติดตาม และพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงาน QOF59 1.4-ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

เป้าหมาย : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ผลงาน : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5

รายงานภาพรวมเขต -> จังหวัด���������������������

หน่วยบริการแม่ข่ายเป้าหมายผลงาน%ผลงาน
รวม000.00%

Chart.
Chart.